Вие сте тук

Проект „Младежта на Балканите - Отворени сцени”

youth in action projectyouth in action project

Балкански Културен Институт получи подкрепата на европейската програма “Младежта в действие” за проекта си „Младежта на Балканите - Отворени сцени”, № BG12/A1.1/385/R3. Той е замислен като многостранен младежки обмен и предвижда да предостави възможност за среща на 37 младежи и лидери от 5 балкански страни - България, Румъния, Турция, Гърция и Кипър. Планира се да бъде реализиран в България. В рамките на 8 дни в края на месец юни 2013 година проектът ще предостави възможност на младите хора да дебатират как културното разнообразие и принадлежността към определена културна и етническа общност рефлектира върху социалната, респективно професионалната реализация на младите хора; как се реализират младежите в културната сфера професионално. Предвижда се да бъдат дискутирани добри практики относно насърчаващата роля на общностите и институциите по отношение на изграждане на ефективни младежки стратегии и политики за социалното включване и професионалната реализация на младите хора във време на криза. Програмата ще предложи разнообразни методи на неформално образование - метод „Обучение в сътрудничество”, интерактивни ролеви игри и уъркшопи, презентации, артистични дейности на открито - отворени сцени, посещение на културни забележителности, културни вечери. Идеята на обмена е да стимулира сътрудничеството между млади хора от средите на изкуството на Балканите, да допринесе за единството, толерантността и взаимното разбирателство между тях в контекста на междукултурното разбиране.

http://www.balkanyouth.balkanic.org/