Вие сте тук

„По неутъпкани пътеки: Културното предприемачество на Балканите”

/Мястото на младежта в културната индустрия/ 01 – 10 юни 2015, гр. Каварна

Проектът на Сдружение „Балкански културен институт” - „По неутъпкани пътеки: Културното предприемачество на Балканите” ще събере от 1 до 10 юни в Каварна 45 младежи от пет страни и техните културни лидери/ културни ментори. Културният форум обединява групи с по 9 участника от: България, Македония, Албания, Румъния и Турция. Той се реализира с финансовата подкрепа на европейската програма „Еразъм+” и Центъра за развитие на човешките ресурси.

Проектът ще създаде условия за стимулиране на младежкото предприемачество като един от активните начини за борба с младежката безработица. В основата му са младежките обмени и инициативи като важен инструмент за по-добро разбиране на разнообразието на общото ни европейско наследство и на споделените европейски ценности, което е добра основа за междукултурни контакти и стимулиране на проекти. В обмена ще вземат участие млади хора с различни религиозни убеждения, народностни традиции, културна динамика на живот и идентичност. Тази част на Европа – Балканите - продължава да се моделира, променя и да се отваря за света и днес чрез своята култура.

В рамките на десетте дни младите хора от 5-те балкански страни ще имат възможността да дебатират важни въпроси за европейската идентичност като мултикултурализм, интеркултурен диалог, културно разнообразие, културно взаимодействие и сътрудничество. Основната цел на проекта е да се стимулира сътрудничество във всички области на културното предприемачество.

Ще бъдат дискутирани възможностите за професионална реализация на младите хора в културните индустрии на национално, регионално и европейско ниво, както и добри практики относно насърчаващата роля на местните и национални институции по отношение на изграждане на ефективни младежки стратегии и политики за социалното включване и професионалната реализация на младите хора в тази нова за тях сфера на икономическа активност.

Програмата ще предложи разнообразни методи на неформално образование – симулативни бизнес игри/ симулативни фирми с предмет на дейност в сферата на културната индустрия, съответстваща на професионалната подготовка и интереси на участниците в областта на изкуствата. Ще се стимулира културното производство в различните му сфери и подобласти и ще се обсъдят новите възможности за развитие на предприемаческото мислене. Високата цел на проекта е в края на 10 дневното обучение и дискусии да се реализира Арт Фест, генериран от идеите подадени от участниците по време на проекта на базата на техните таланти и създадените стратегии за общ културен проект – фестивал на територията на град Каварна.

В дългосрочна перспектива проектът „По неутъпкани пътеки: Културното предприемачество на Балканите” цели създадения обмен да се разглежда като начало на бъдещи съвместни действия между организациите - участнички в проекта, изграждане на доверие между участниците, продължение на партньорството чрез нови идеи за съвместни дейности и създаване на мрежа от европейски партньорски организации в сферата на изкуствата и младежките културни дейности, като платформа за реализиране на нови културни проекти на културното предприемачество на Балканите.

https://www.facebook.com/OBRCEN